Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Η Tuba Büyüküstün μιλά για τον Engin Akyürek και το Kara Para Aşk

 http://izleyiciplatformu.com/haber/4007-english-news-tuba-buyukustun-speaks-with-hurriyet.html

Δ: Στην πιο πρόσφατη σειρά σας  το "Kara Para Aşk", ο χαρακτήρας που ενσαρκώνετε , η Elif, εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος για να σώσει  την οικογένειά της  . Μπορεί ένα άτομο να κάνει μια τέτοια θυσία για την οικογένειά του;
T : - Φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Η Elif είναι ένας χαρακτήρας  που μπορεί να το κάνει αυτό και να το κρατήσει μυστικό.
Δ:  Δεν υπάρχει σειρά που δεν έχει χρησιμοποιηθεί το στοιχείο του ρομαντισμού. Ποια είναι η διαφορά όσον αφορά την αγάπη μεταξύ Elif και Ömer;
T : - Η Elif & ο Ömer έχουν από κοινού  τις ίδιες προθέσεις. Δεν κοιτάζουν ο ένας τον άλλο, αλλά το δρόμο που βρίσκεται μπροστά τους. Σε αυτόν τον δρόμο στηρίζονται μεταξύ τους. Όταν πέφτουν βοηθά ο ένας τον άλλον. Αν η ζωή είναι ένα ταξίδι, η Elif και
ο Ömer είναι καλοί συνταξιδιώτες. Όσον αφορά την αγάπη τους, νομίζω ότι αυτή τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους.
Δ: Σιγά-σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε ότι όλα τα μέλη των οικογενειών έχουν και μια άλλη πλευρά . Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Σ' αυτόν τον κόσμο που ζούμε, οι άνθρωποι μπορεί να είναι τόσο διπρόσωποι;
T : - Σε αυτή την περίπτωση δεν θέλω να τους βλέπω σαν διπρόσωπους, αλλά σαν ανθρώπους με πολλά μυστικά.
Δ:  Ο Ömer & η Elif στην οθόνη θεωρούνται ως το τέλειο ζευγάρι. Εκτός πλατώ πώς είναι η χημεία με τον Engin Akyürek;
T : - Η σειρά δίνει μεγάλη έμφαση στο ζευγάρι Elif και Ömer. Για το λόγο αυτό με τον Engin έχουμε πολλές σκηνές μαζί. Ειδικά σε τέτοιου είδους ιστορίες η αρμονία είναι πολύ σημαντική. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό το θέμα. Ο τρόπος που δουλεύουμε είναι πολύ διαφορετικός, όμως ξέρουμε πώς να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Μπορούμε να καταλάβουμε τις κινήσεις πριν ακόμα τις κάνουμε. Όσον αφορά την υποκριτική, νομίζω ότι και οι δύο καταννοούμε πολύ καλά το δούναι και λαβείν.
Δ: Γνωρίζατε ο ένας τον άλλο πριν;
T : - Όχι, πήγα στα γυρίσματα 10 ημέρες αφού  είχαν ήδη ξεκινήσει ... Γνώρισα τον Engin στο δρόμο. Αυτό ήταν πολύ καλό. Οοι χαρακτήρες της ιστορίας συναντήθηκαν κι αυτοί για πρώτη φορά στο δρόμο.

                   
                               -----------------------------------------

J : In your most recent series "Kara Para Aşk" the character you portray Elif, for her family she even gets involved in money laundering.  Can a person really make such a sacrifice for their family?
T :- Absolutely they can.  There are those who can and cannot do this of course.  Elif is a character who can do this and keep it a secret as well. .
J : In series, there has not been an angle that has not been used in the category of romance.  What is different regarding the love between Elif and Ömer?
T :- Elif & Ömer set out together with the same intentions. They are not looking at each other, but rather to the road before them.  On that road they lean on each other. When they fall they help each other up.  If life is a journey, Elif and Ömer are good traveling partners.  As for their love that is what separates them from the rest as well, that is what I think.
J : Slowly we are starting to see all the family members have another side to them.  This is truly scary.  Truly in this world that we live in, can people be so two faced?
T :- In this situation I do not want to think of them as two faced, but more as those who are hiding secrets.
J : Ömer & Elif on the screen are viewed as the perfect couple.  Off screen how is the chemistry with Engin Akyürek?
T :- The series is moving along with most of the emphasis on Elif ve Ömer.  For this reason Engin and I have a lot of scenes together.  Specifically in this type of project harmony is very important.  I think that we are very fortunate on this subject.  The way that we work is very different, however we know how to respect one another.  We can feel the moves before we make them.  Regarding acting I think that we both have a good understanding of give and take.
J : Did you meet each other before?
T : - No.  I went to the set 10 days after shooting had begun...I met Engin on the road.  That was a good thing.  The characters first met each other on the road as well.
                          
                               --------------------------------------

Tuba Buyukustun a donné une interview au journal « Hurriyet ». Les parts qui concernent Engin Akyurek et Kara Para Ask :
J :Dans votre série "Kara Para Ask" le caractère que vous incarnez Elif, pour sa famille, elle est même impliquée dans le blanchiment d'argent. Une personne peut vraiment faire un tel sacrifice pour sa famille?
TB : Absolument qu'elle le peut .Il y a ceux qui peuvent et ne peuvent pas faire cela, bien sûr. Elif est un personnage qui peut faire cela et le garder secret aussi.
J :Dans la série, il n'y a pas eu un biais qui n'a pas été utilisé dans la catégorie de la romance. Qu’est-ce qui est différent au sujet de l'amour entre Elif et Ömer?
TB : Elif et Ömer partirent ensemble avec les mêmes intentions. Ils ne cherchent pas l’un à l'autre, mais plutôt à la route devant eux. Sur cette voie, ils s'appuient l’un sur l'autre. Quand ils tombent, ils aident l’un l’ autre. Si la vie est un voyage, Elif et Ömer sont de bons partenaires de voyage. Quant à leur amour c’est aussi ce qui les fait distinguer du reste, c'est ce que je pense.
J : Peu à peu , nous commençons à voir que tous les membres de la famille ont un autre côté à eux. C'est vraiment effrayant. Dans ce monde dans lequel nous vivons, les gens peuvent vraiment avoir deux faces?
TB : Dans cette situation, je ne veux pas penser à eux comme deux faces, mais plus que ce sont ceux qui se cachent des secrets.
 J :Ömer & Elif sur l'écran sont considérés comme le couple parfait. Hors de l'écran comment est la chimie avec Engin Akyürek?
TB : La série roule plutôt en mettant de l'accent sur Elif et Ömer. Pour cette raison Engin et moi nous avons beaucoup de scènes ensemble. Plus précisément dans ce type de projet l’harmonie est très importante. Je pense que nous sommes très chanceux sur ce sujet. La façon dont nous travaillons est très différente, mais nous savons comment respecter l’ un l’ autre. Nous pouvons sentir les coups avant que nous les fassions. En ce qui concerne le jeu ,je pense que nous avons tous les deux une bonne compréhension de donner et de prendre.
 J :Aviez-vous rencontré l’un l'autre avant le tournage?
 TB : Non, je suis allée au tournage 10 jours après que le tournage avait commencé ... j'ai rencontré Engin sur la route. C'était une bonne chose. Les personnages ont aussi rencontré l’un l'autre sur la route.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συνολικές προβολές σελίδας